KVKK

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Ve ilgili mevzuat kapsamında turizm ve otelcilik faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak Nazar İnşaat ve Turizm A.Ş.(“Nazar Beach Hotel”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Hangi Verilerin, Hangi Amaç ile Kullanıldığı

Kişisel verileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, araç plakası, kimlik bilgileri, pasaport numarası, konaklama ve harcama bilgileri, sigorta, sosyal medya hesapları, fatura bilgileri, banka hesap, kredi kartı, vergi numarası,etkinlik ve organizasyon kapsamında toplanan veriler gibi), Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesive uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yetkili Merciler

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik verisi, iletişim verisi ve yukarıda belirtilen diğer kişisel verilerinizi mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel veya talepleri üzerine kendileri ile paylaşırız. Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel verileriniz yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

Üçüncü Kişiler

Kişisel verilerinizin paylaşıldığı diğer bir grup ise iş ortaklığı yaptığımız üçüncü kişilerdir. Bunların başında acenteler, online otel rezervasyon servisleri gibi gerçek veya tüzel kişiler gelir. Kişisel verileriniz, karşılama, transfer vb. hizmet taleplerinizin karşılanması veya unutulan eşyalarınızın tarafınıza gönderilmesi, faturalarınızın ulaştırılması gibi amaçlarla bizim adımıza bu hizmetleri yerine getiren gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili hizmetin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı

Kişisel verileriniz yalnızca;

 • Açık rızanızın bulunduğu veya

 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu veya

 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülke tarafından taahhüt edildiği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”)’nun da izninin bulunduğu, hallerden birinin var olması durumunda yurt dışına aktarılabilir.

Örneğin; hizmeti yurt dışındaki bir acente, online rezervasyon servisi ve benzeri bir servis aracılığıyla almanız ya da tarafımıza ödemeyi yurt dışındaki bir ödeme kuruluşu aracılığıyla yapmış olmanız halinde size hizmet sunabilmemiz için kişisel verilerinizi işleme amacıyla sınırlı olarak rızanızı almaksızın yurt dışına aktarabiliriz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni, ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, Şirketimiz tarafından sözleşme ve iş ilişkisi nedeni ile sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek, ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve konuklarımıza daha huzurlu bir konaklama ortamı sağlamak amacıyla meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin müşteri memnuniyet anketlerinin yapılmasını veya güvenliği sağlamak gibi amaçlarla söz konusu verileri toplamaktayız.

Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Hak Talepleriniz

Kurul’un belirlediği diğer yöntemler saklı kalmak üzere kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, kimliğinizi doğrulayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı kopyası vs.) info@nazarhotels.com kayıtlı elektronik posta adresimize elektronik posta veya Güzeloba Mah. Lara Cad. No:144 Muratpaşa / Antalya adresimize posta yoluyla iletebilirsiniz.

İlettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuzu reddetme hakkımızı saklı tutarız.